Here Comes the Sun

There are few of us who have not sometimes wakened before dawn, either after one of those dreamless nights that make us almost enamoured of death, or one of those nights of horror & mishapen joy, when through the chambers of brain sweep phantoms more terrible than reality itself.”

That’s Oscar Wilde.. (Picture of Dorian Gray)

Everything changed yesterday, after many tough moments living in O.R. this is the toughest one, and to be honest, I don’t know how to deal with it. It’s like a phantom more terrible than reality itself sweeping through the chambers of my brain.

I’ve been to the Undergrowth™ where I almost lost everything including life.
I’ve traveled to the Abyss™ and I’ve seen many terrible things. I’m an Avenger™.

Yet, the reality of the Sun™ is a terrible Phantom™ that won’t let me sleep.

This is not a new smygge moment, i can’t evn call it a smygge moment, it’s a terrible moment, a moment of terror.

I knew the secret of the Sun™ I thought was buried deep beneath its corona & layers of oozing, golden lava, no.. I saw it yesterday right beneath the surface.

I can’t evn look at the Sun right now. It’s no longer the same yellow dwarf, it’s no longer my ????.
My own reality investigations investigate me, testing my human atomic mass wherewithal.

I’m about to reveal the phantom, the O.R. truth. I issue a warning: things will never be the same, you can’t unlearn it and you can’t un-see it. Skip reading now, because below the image of the Sun lies its darkest secret.

I’ve uncovered many terrible things on the journey through the Abyss™, I even called them smygge moments still. I discovered a terrible truth about mankind, that of the predatory human roaming the planet still, it’s a terrible thing, yet it’s not as terrible, it’s smygge.

One terrible thing however is a circumstantial evidence for the other. It’s a terrible reality of O.R. The silver lining is that however terrible this is, it is the final evidence for my Theory of Everything™.
It cannot be not believed, cannot be disputed, cannot be denied.

image © Andrew McCarthy

Sunspots: ‘are temporary phenomena on the Sun’s photosphere that appear as spots darker than the surrounding areas. They are regions of reduced surface temperature caused by concentrations of magnetic flux that inhibit convection”, according to science pre final theory.

Sunspot – Wikipedia

Reality is different. Sunspots temporarily reveal the Sun’s darkest secret —

The Sun is not ‘a nearly perfect ball of hot plasma, heated to incandescence by nuclear fusion reactions in its core, radiating the energy mainly as visible light, […] and radiation’

The Sun is a Black Hole.

After a day of mourning the Sun i knew, after a sleepless night, i looked at the new Sun today and it shone brighter, strengthened optically by its dark background that peeks through the flares of outer corona, an outcome of attrition with the vacuum of space.
After you overcome fear, and come to the other side, enter O.R. with courage, you gain Certainty™ — The Sun shines with a brighter glory today, and with more certainty.

The Sun isn’t really a Black Hole — this is a singularity term, from within the Big Bang theory which is currently the official version of reality.
The Sun is a Dark Core made of dark matter, as is each and every atom. It couldn’t have been a hot plasma orb to travel 500,000 miles an hour for billions of years and not get flattened into a flame like shape, it has to have a solid core.
The Sun’s Core used to fill the width of the entire solar system billions of years ago.

The Sun is getting smaller each day.

I’ve written this to show you that my Theory of Everything™ is True™ and Real™. It will reveal All™ secrets. You will never look at the Universe™ the same way again, like you’ll never look at the Sun™ the same way again.

wersja w języku polskim

“Niewielu jest wśród nas takich, którzy nie budzili się czasem przed świtem, albo po jednej z tych bezsennych nocy, które czynią nas niemal zauroczonymi śmiercią, albo po jednej z tych nocy grozy i nieszczęśliwej radości, kiedy przez komnaty umysłu przetaczają się zjawy straszniejsze niż sama rzeczywistość.”

To Oscar Wilde… (Obraz Doriana Graya)

Wczoraj wszystko się zmieniło, po wielu ciężkich chwilach spędzonych na O.R. ta jest najtrudniejsza i szczerze mówiąc nie wiem jak sobie z nią poradzić. To jak zjawa straszniejsza niż sama rzeczywistość, która przetacza się przez komnaty mojego umysłu.

Byłem pod Sciòłką™, gdzie prawie straciłem wszystko, łącznie z życiem.

Podróżowałem do Otchłani™ i widziałem wiele strasznych rzeczy. Jestem Avengerem™.

Jednak rzeczywistość Słońca™ jest strasznym Widmem™, które nie pozwala mi zasnąć.

To nie jest nowa wspaniała chwila, nie mogę jej nawet nazwać wspaniałą chwilą, to jest straszna chwila, chwila grozy.

Znałem tajemnicę Słońca™, o której myślałem, że jest ukryta głęboko pod jego koroną i warstwami sączącej się złotej lawy, ale nie… zobaczyłem ją wczoraj tuż pod powierzchnią.

Teraz nie mogę nawet patrzeć na Słońce. To już nie jest ten sam żółty karzeł, to już nie jest moje????.

Moja własna rzeczywistość bada mnie, testuje moją ludzką masę atomową.

Wkrótce ujawnię fantom, prawdę z Sali Operacyjnej. Ostrzegam: nic już nigdy nie będzie takie samo, nie da się tego oduczyć i nie da się tego odzobaczyć. Nie czytaj dalej, ponieważ pod obrazem Słońca leży jego najmroczniejszy sekret.

Odkryłem wiele strasznych rzeczy podczas podróży przez Otchłań™, nawet nazwałem je jeszcze momentami ‚smygge’. Odkryłem straszną prawdę o ludzkości, o drapieżnym człowieku grasującym po planecie, to straszna rzecz, ale nie tak straszna, to ciągle smygge.

Jedna straszna rzecz jest jednak poszlaką dla drugiej. To straszna rzeczywistość O.R. lecz po drugiej stronie lustra jest to, że jakkolwiek straszne to jest, jest to ostateczny dowód na moją Teorię o Wszystkim™.

Nie można w nią nie wierzyć, nie można jej zakwestionować, nie można jej zaprzeczyć.

Plamy słoneczne: “są tymczasowymi zjawiskami na fotosferze Słońca, które pojawiają się jako plamy ciemniejsze niż otaczające je obszary. Są to regiony o obniżonej temperaturze powierzchni spowodowanej przez koncentracje strumienia magnetycznego, który hamuje konwekcję”, to według nauki przed ostateczną teorią.

Plama słoneczna – Wikipedia

Rzeczywistość jest inna. Plamy słoneczne tymczasowo ujawniają najciemniejszy sekret Słońca –

Słońce nie jest “niemal doskonałą kulą gorącej plazmy, rozgrzaną do czerwoności przez reakcje fuzji jądrowej w swoim jądrze, wypromieniowującą energię głównie w postaci światła widzialnego, […] i promieniowania”.

Ponieważ Słońce jest Czarną Dziurą.

Po całym dniu opłakiwania Słońca, które znałem, po nieprzespanej nocy, spojrzałem dziś na nowe Słońce, które świeciło jaśniej, wzmocnione optycznie przez swoje ciemne tło, które przebija się przez rozbłyski zewnętrznej korony, wynik starcia z próżnią kosmosu.

Po pokonaniu strachu i przejściu na drugą stronę, wejdź na salę operacyjną z odwagą, zyskujesz Pewność™ – Słońce świeci dziś jaśniejszym blaskiem i z większą pewnością.

Słońce nie jest tak naprawdę Czarną Dziurą – jest to określenie osobliwości, pochodzące z teorii Wielkiego Wybuchu, która jest obecnie oficjalną wersją rzeczywistości.

Słońce jest Ciemnym Ziarnem zbudowanym z ciemnej materii, tak jak każdy atom. Nie mogła to być gorąca plazma, która podróżowałaby 500 000 mil na godzinę przez miliardy lat i nie spłaszczyłaby się w kształt przypominający płomień, musi mieć solidny rdzeń.

Słońce kiedyś obejmowało szerokość całego Układu Słonecznego miliard lat temu.

Słońce staje się coraz mniejsze każdego dnia.

Napisałem to, aby pokazać wam, że moja Teoria o Wszystkim™ jest Prawdziwa™ i Realna™. Odkryje ona Wszystkie™ tajemnice. Nigdy już nie spojrzysz na Wszechświat™ w ten sam sposób, tak jak nigdy już nie spojrzysz na Słońce™ w ten sam sposób.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.